Grobbulus

400 / 1600 1600 / 3200

Whenever this kills a minion, summon a Poisonous 2/2 Slime.